Subsidi per a empleades de la llar i treballadors amb contracte temporal

Qui té dret a la subsidi per a empleades de la llar i treballadors temporals?


Tindran dret al subsidi per a empleades i treballadors temporals les persones donades d’alta com a empleades de la llar abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma: que hagin deixat de prestar serveis en un o diversos domicilis, totalment o parcialment, per reduir el risc de transmissió a causa de la crisi sanitària del Covid-19.

També les que hagin estat objecte d’acomiadament o desistiment de contracte durant la crisi sanitària.

Quin és limport de la prestació?

L’import del subsidi per a empleades, que té caràcter retroactiu si la causa és la crisi sanitària actual, serà l’equivalent a un 70% de la base reguladora de l’empleada si el cessament és total. Si l’empleada redueix la jornada, ha de percebre la part proporcional corresponent a aquesta reducció de jornada.

Serà compatible amb el manteniment d’altres activitats, sense que, en aquest cas, la suma de retribucions pugui excedir l’import del salari mínim interprofessional. Això no obstant, serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal o amb el cobrament del Permís Retribuït Recuperable.


Què passa si no tinc el període de cotització mínim per percebre una prestació per desocupació?

Les persones que tingueren un contracte temporal de durada d’almenys dos mesos que s’hagués extingit després de la declaració de l’Estat d’Alarma i que no aconseguisquen el període de cotització mínim per percebre una prestació per desocupació poden percebre un subsidi extraordinari equivalent al 80% del import mensual de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), establint requisits d’accés en funció de la situació de rendes de la llar familiar.


Com he d’acreditar?

Per sol·licitar el nou subsidi caldrà acreditar la pèrdua total o parcial de l’activitat amb:

la declaració responsable signada de la persona ocupadora, la carta d’acomiadament, la comunicació de desistiment o la baixa al Sistema Especial d’Empleades de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.


Com es percebrà aquesta prestació?

Aquest subsidi extraordinari per manca dactivitat es percebrà per períodes mensuals, des de la data del naixement del dret.


Termini per sol·licitar?

La Disposició transitòria tercera estableix que el Servei Públic dOcupació Estatal establirà en el termini dun mes, a partir de lentrada en vigor del present Reial decret llei, el procediment per a la tramitació de sol· licituds, que determinarà els formularis, sistema de tramitació (presencial o telemàtic) i els terminis per a la presentació.

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

D./Dª. _____ , proveït/da de DNI núm . _ i amb domicili en _, DECLARA:

Que D./Dª. ____
, proveït/a de DNI/NIE/Passaport núm. __ , i núm. de Seguretat Social __ , presta serveis al domicili indicat com a empleat/ada de la llar i consta donat/ada d’alta al Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social des de.

[Per poder accedir al subsidi, la persona treballadora ha de constar donada d’alta a la Seguretat Social amb anterioritat al 14 de març de 2020 ]

Que des del dia passat , D./Dª . _____ ha deixat de prestar serveis temporalment/parcialment, per causes alienes a la seva voluntat, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 , la posterior declaració de l’estat d’alarma i per reduir el risc de contagi.

Que qui subscriu efectua aquesta DECLARACIÓ RESPONSABLE en compliment del que estableix l’ art. 30.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març , pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

A _, a de _ del 2020.
[Firma de la persona o personas empleadoras]