Política de privadesa

Aquí podràs trobar la política de privadesa de la pàgina web de Martinez Caballero Advocats.
1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Raó Social: APNA ADVOCATS, SLP (d’ara endavant, l’Empresa o el Responsable).
CIF: B67183491
Domicili: Plaça Tetuan, núm. 40-41, Pis 1r – Oficina 1, CP 08010 Barcelona – Espanya
Telèfon: +34 936 32 32 36 Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: info@martinezcaballero.com o el del nostre Delegat de Protecció de Dades: equaldpo@equalprotecciondedatos.com.
1.1. Normativa aplicable
La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.
En facilitar-nos les seves dades, declara haver llegit i conèixer aquesta Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats.
L’Empresa podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats serveis, com és el de les consultes online, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
2.- PRINCIPIS CONFORME AL REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
Ens comprometem a tractar les dades personals (d’ara endavant les “dades”) facilitades conforme als següents principis recollits al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):
· Legalitat: només recopilarem les vostres Dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no processarem les vostres dades personals de manera incompatible amb els esmentats propòsits.
· Licitud: d’acord amb l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades, les vostres dades personals seran gestionades sempre que manifesteu el vostre consentiment exprés per al tractament d’aquestes dades com a forma d’externalització de la vostra voluntat i consentiment lliure i informat. Les vostres dades personals podran ser necessàries per formalitzar un contracte, acord o servei, en què l’interessat és part, per donar compliment a obligacions legals, per protegir interessos vitals de l’interessat i una altra persona física, per complir amb una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament o que satisfaci els interessos legítims perseguits pel responsable del tractament quan aquests no vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat ni la protecció de dades personals de l’interessat.
· Lleialtat i transparència: d’acord amb l’article 5 del Reglament General de Protecció de Dades com a manifestació de la transparència i que n’és una prova que s’informa l’interessat de l’existència de l’operació de tractament i els seus fins.
· Minimització de dades: limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
· Limitació de la Finalitat: només recollirem les vostres dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i que mantenim en la forma de processar-les.
· Precisió: mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades.
· Seguretat de les Dades: apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir el nivell adequat de seguretat atenent els riscos i naturalesa de les dades amb la finalitat de prevenir que aquestes siguin divulgades o que personal no autoritzat hi accedeixi, o davant de qualsevol pèrdua o alteració. En definitiva, qualsevol forma de tractament il·lícit.
· Qualsevol persona que, havent generat el seu consentiment per a la recollida de dades, vulgui sol·licitar qualsevol gestió sobre el tractament, se’l reconeix i podrà exercir: el dret d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. El seu exercici serà gratuït i aquesta sol·licitud es corregirà en el termini d’un mes a prorrogar per dos mesos més atenent circumstàncies excepcionals com, per exemple, el nombre de sol·licituds, complexitat, o altres de naturalesa similar.
· Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant el temps necessari i per als fins del tractament sense dilacions indegudes, i durant
la qual cosa, la pròpia dels usuaris i clients estarà a disposició dels mateixos quan la sol·licitin.
3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les següents finalitats:
– Proporcionar informació relacionada amb serveis legals que ofereix el nostre despatx i que detallen en aquest lloc web.
-Per gestionar les xarxes socials. El Titular té presència a les xarxes socials. Si es fa seguidor a les xarxes socials del Titular el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i que ha acceptat prèviament.
3.1. Termini de Conservació de les vostres dades
Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.
En cas de contractar els serveis del despatx, la informació que el client faciliti serà prèviament autoritzada per aquest, complint l’empresa el deure d’informació recollit als articles 13 i següents del RGPD, i es mantindrà durant el temps necessari per a la prestació del servei, i en tot cas durant el període de prescripció legal obligatori.
4. LEGITIMACIÓ I DADES RECAPTADES
La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política o trucar o enviar un correu electrònic facilitant les vostres dades per a una consulta) en el moment de facilitar-nos les vostres dades personals.
4.1. Consentiment per tractar les vostres dades
En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a aquest efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de
privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats indicades.
4.2. Categories de dades
Les dades que es demanen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom, Telèfon, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.
Només en cas de contractació dels nostres serveis podrà ser necessari tractar dades de categoria especial, demanant prèviament el consentiment exprés per fer-ho.
5. MESURES DE SEGURETAT
Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.
6. CESSIÓ DE DADES
No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les dades demanades a través d’aquest lloc web, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.
7. DRETS DE L’USUARI
Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El Responsable deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Us recordem així mateix que, en cas de ser client, podeu revocar el vostre consentiment o oposar-vos a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça info@martinezcaballero.com o el del nostre Delegat de Protecció de Dades: equaldpo@equalprotecciondedatos.com.
Si considereu que la vostra sol·licitud no s’ha atès correctament o les vostres dades no s’estan tractant de manera adequada podeu dirigir les vostres reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme de control de la matèria a Espanya.
A continuació, us facilitem informació ampliada sobre els drets esmentats, amb accés directe al vostre exercici utilitzant els enllaços de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades:
A)-DRET D’ACCÉS
L’article 15 del Reglament General de Protecció de Dades reconeix el dret de l’interessat a conèixer si les vostres dades personals s’estan tractant o no i els fins del tractament, les categories de dades, els destinataris, l’origen de les dades, el termini de conservació i els criteris per determinar aquest termini. Així, el responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament mitjançant format electrònic prèvia presentació de la sol·licitud.
Igualment, podran sol·licitar al responsable: la rectificació, supressió o limitació de dades i de tractament.
Per tal de facilitar a l’usuari l’exercici d’aquest dret us proporcionem a través del següent link el formulari que heu d’emplenar per a la vostra sol·licitud:
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf
B)-DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ
Els articles 16 i 17 del Reglament General de Protecció de Dades estableixen en matèria de rectificació i supressió de les dades personals que el client o usuari sol·liciti la rectificació de les seves dades personals per considerar aquests inexactes o que aquests es completin o eliminin per no ser necessaris per als fins que van ser recollits i tractats.
Per tal de facilitar a l’usuari l’exercici d’aquest dret us proporcionem a través del següent link el formulari que heu d’emplenar per a la vostra sol·licitud: https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-supresion.pdf
C)- DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
Linteressat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades sempre que impugni lexactitud de les dades personals. Això és, les dades només podran ser objecte de tractament, a excepció de la conservació, amb el consentiment de l’interessat, per a l’exercici o la defensa de reclamacions, protegir els drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic de la Unió o un determinat Estat Membre. A més, aquest serà informat pel responsable abans de laixecament de la dita limitació.
Per tal de facilitar a l’usuari l’exercici d’aquest dret us proporcionem a través del següent link el formulari que heu d’emplenar per a la vostra sol·licitud:
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
D) -DRET A LA PORTABILITAT DE LES DADES
L’article 20 del Reglament General de Protecció de Dades reconeix el dret de l’interessat a rebre les dades personals que l’incumbeixin, és a dir, es transmeti directament de responsable a responsable sempre que sigui tècnicament possible, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica sense que ho impedeixi el responsable a qui se’ls hagués facilitat, quan el consentiment s’hagi externalitzat expressament o intervingui contracte.
Per tal de facilitar a l’usuari l’exercici d’aquest dret us proporcionem a través del següent link el formulari que heu d’emplenar per a la vostra sol·licitud:
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf
8. CONFIDENCIALITAT
Les dades personals que es puguin recollir seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se l’empresa a guardar secret respecte d’aquestes i garantint el deure de guardar-les adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.
Per això, el Responsable garanteix que mantindrà signats els corresponents compromisos de confidencialitat amb qualssevol persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades personals recollides.
9. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONS DE DADES
S’entén com a Transferència Internacional de Dades aquella comunicació de les seves dades de caràcter personal a països ubicats fora de la Unió Europea, i més concretament fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Hi ha excepcions de països fora d’aquest espai europeu que no es consideren una transferència internacional en ser els destinataris països que la Comissió Europea de Protecció de Dades considera adequats per complir els estàndards europeus en protecció de dades.
En cas que l’empresa transfereixi informació personal fora de l’EEE, bé perquè l’emmagatzematge de les dades s’allotgi en algun servidor fora de les fronteres de l’EEE, o bé per qualsevol altre motiu, s’assegura que es mantindran formades les clàusules contractuals regulatòries de aquesta transferència internacional, assegurant-se que el proveïdor que pugui allotjar o tractar informació de caràcter personal compleix els estàndards mínims de seguretat i principis recollits al RGPD.