NOVETATS: RENDA GARANTIT DE CIUTADANIA (RGC)

El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts 28 ABRIL el reglament de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que amplia diversos col·lectius vulnerables i permetrà que l’ajut es rebi, encara que es treballi a temps parcial:

 • Famílies nombroses.
 • Els aturats de llarga durada de més de 55 anys.
 • Inclou com a beneficiàries les dones víctimes de violència masclista.

QUÈ ÉS RENDA GARANTIT DE CIUTADANIA (RGC)?

La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social a través del qual es garanteix el
mínim per a una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa a la societat. És una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica.

QUI PODEN ACCEDIR A AQUESTA PRESTACIÓ?

Qualsevol persona que durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud tingui ingressos inferiors al 100% de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya i no tingui patrimoni, a excepció de l’habitatge habitual. (Des del 2020, el llindar d’ingressos se situa en 664 € al mes en dotze pagues).

Si es té família i viu amb ells?

Es pot percebre la renda garantida de ciutadania (RGC) si els ingressos de la teva unitat familiar són inferiors a:

 • 664€ al mes, si és un únic membre.
 • 996 € al mes, si en són dos membres.
 • 1.096 € al mes, si en són tres membres.
 • 1.196 € al mes, si en són quatre membres.
 • 1.208 € al mes, si en són cinc membres o més.
 • Si teniu més de 23 anys.
 • Si no rebeu cap prestació de serveis d’acolliment residencial o sanitària permanent, ni esteu en règim penitenciari ordinari.
 • Si fa dos anys que resideixes a Catalunya.

ÉS CAMPATIBLE AMB UN SUBSIDI D’ATUR?

Es pot percebre un complement:

 • Si els ingressos són inferiors a 664 euros al mes (només per a un sol membre).
 • Si teniu més de 23 anys.
 • Si no rebeu cap prestació de serveis d’acollida residencial o sanitària permanent, ni esteu en règim penitenciari ordinari
 • Si fa dos anys que resideixes a Catalunya.

2 15 d’abril del 2020

QUINES NOVETATS PORTA EL REGLAMENT?

A més de la compatibilitat del treball parcial amb la RGC per a famílies nombroses i més grans de 55 a l’atur –que ja existia per a famílies monoparentals– per a persones en formació o usuàries de serveis residencials.

S’hi incorpora la «compatibilitat i la no deducció» de les prestacions econòmiques de formació professional, tant inicial com per a l’ocupació, vinculades a la millora de les competències professionals, i s’estableixen circumstàncies d’excepcionalitat per a menors de 23 anys en situació de risc.

ÉS COMPATIBLE LA PRESTACIÓ AMB ELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL?

L’ajuda també serà compatible amb el treball intermitent, prenent-se en compte únicament els dies de cotització efectiva i computant-se per mesos naturals els dies discontinus, per no perjudicar «les persones treballadores amb jornades molt reduïdes i de molt curta durada» (consellera’ de Presidència, Meritxell Budó).

Font:

 • Departament de treball, assumptes socials i família
  https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garan
  tida_ciutadania/castellano/rentagarantizada/
 • Llei 1/2020, de 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida
  de ciutadania
  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2840