CONDICIÓ DE REFUGIAT O PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA?

CONDICIÓ DE REFUGIAT O PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA?

Hem de tenir molt clar què és el que diferencia tots dos conceptes. Per fer-ho, cal tenir en compte els articles 3 i 4 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de protecció subsidiària. Així:

Segons estableix l’article 3, la condició de refugiat: “es reconeix tota persona que, a causa de temors fundats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, de gènere o orientació sexual, es troba fora del país de la seva nacionalitat i no pot o, a causa dels temors esmentats, no vol acollir-se a la protecció de tal país, oa l’apàtrida que, mancant de nacionalitat i trobant-se fora del país on abans tingués la seva residència habitual, per els mateixos motius no pot o, a causa dels temors esmentats, no vol tornar-hi, i no estigui sotmès a alguna de les causes d’exclusió de l’article 8 o de les causes de denegació o revocació de l’article 9.

D’altra banda, l’article 4 estableix que s’atorgarà protecció subsidiària: “a les persones d’altres països i als apàtrides que, sense reunir els requisits per obtenir l’asil o tenir la condició de refugiats, però respecte de les quals es donin motius fundats per creure que si tornessin al seu país d’origen en el cas dels nacionals o, al de la residència habitual anterior en el cas dels apàtrides, s’enfrontarien a un risc real de patir algun dels danys greus previstos a l’article 10 de aquesta Llei, i que no poden o, a causa del risc esmentat, no volen, acollir-se a la protecció del país de què es tracti, sempre que no concorri algun dels supòsits esmentats als articles 11 i 12 d’aquesta Llei”

CASOS PARTICULARS. CIUTADANS DE NACIONALITAT VENEÇOLANA QUE LES SOL·LICITUDS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL HAGI ESTAT DENEGADA.

Atesa la situació, econòmica, social i sobretot política per la qual estan passant els compatriotes veneçolans, la Comissió Interministerial d’Asil i Refugi (CIAR) proposa la concessió d’una autorització de residència temporal per raons humanitàries de protecció internacional d’un any de durada , prorrogable, a ciutadans de nacionalitat veneçolana les sol·licituds de protecció internacional dels quals hagin estat denegades, acudint directament a les dependències policials, mitjançant l’obtenció d’una cita prèvia a la Seu electrònic del Ministeri de Política Territorial i Funció Publica.