AUTORIZACION DE TREBALL A favor DE MENORS ESTRANGERS EN EDAT LABORAL.

Lautorització de treball a favor de menors estrangers.

El passat 6 de març del 2020 la Secretària d’Estat i Migracions va emetre la Instrucció 1/2020 en què manifesta que la concessió de l’autorització de residència, expedida a favor dels menors estrangers farà també les vegades d’autorització de treball i habilitarà per a l’exercici de l’activitat laboral per compte d’altri en el moment en què aquests assoleixin 16 anys, sense necessitat de cap altre tràmit administratiu en matèria destrangeria.

Què és un menor no acompanyat?

Són els menors estrangers que arriben a Espanya sols i sense adult ni família que els acompanyi.

Els menors d’edat sense la presència d’adults o persones responsables, entre els quals

subratlla la franja d’edat inclosa entre els 16 i 18 anys .

Donada la seva condició de menors de 18 anys, els menors estrangers són atesos a Espanya per part dels serveis competents de protecció de menors

Té autorització de residència el menor no acompanyat?

Al menor no acompanyat se li atorga una autorització de residència, amb data efectes des del moment en què hagi estat posat a disposició dels serveis de protecció de menors, però no està habilitant a treballar automàticament.

A Espanya, quina és l’edat laboral?

A Espanya es permet treballar a partir dels 16 anys, d’acord amb unes regles especials de protecció, i no podent dur a terme abans de la majoria d’edat, treballs nocturns, ni ocupar llocs que siguin insalubres, penosos, nocius o perillosos salut o per a la formació tant professional com humana.

Un menor estranger en edat laboral com pot treballar?

els estrangers, larticle 36.1 de la Llei Orgànica 4/2000 recull que els estrangers majors de 16 anys necessitaran lautorització administrativa prèvia per treballar.

Què passa amb la situació nacional d’ocupació en aquests casos de menors estrangers en edat laboral?

La llei porta una exempció de la situació nacional d’ocupació aquells supòsits en què el contracte de treball s’adreci a menors estrangers en edat laboral, titulars d’una autorització de residència, i tutelats per l’entitat de protecció de menors competent, donant la possibilitat que el menor estranger tutelat pugui treballar a partir dels 16 anys, amb les limitacions i el compliment previ de les salvaguardes que, si escau , procedeixin a l’empara de la normativa laboral vigent, i amb el compliment previ de les regles especials de protecció que es trobin previstes al respecte en l’ordenament jurídic.

S’ha de tenir en compte que, en el cas de menors emancipats es requereix el consentiment previ dels seus tutors o de la persona que estiguin a càrrec i, en el cas d’aquells que no visquin de forma independent, es requereix l’autorització de pares o de els seus representants legals. Tot això, a l’empara de l’interès superior del menor.

Martinez & Caballero Advocats