VULNERABILITAT ECONÒMICA, MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES

Segons El Real Decreto Llei 11/2020 De 31 De Març.

 • VULNERABILITAT ECONÒMICA: APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE LA MORATÒRIA DEL DEUTE ARRENDÀTIC en cas de grans forquilles i empreses o entitats públiques d’habitatge.

Qui pot demanar l’ajornament del lloguer?

 • Les persones en cas de vulnerabilitat econòmica deguda al coronavirus que, el mes anterior a la sol·licitud de l’ajornament passin a estar:
 • En situació de desocupació.
 • Dins un ERT.
 • Hagen reduït la seva jornada per motiu de cura de persones grans o menors.

En cas de ser empresari, o altres circumstàncies semblants, se sofreixin una pèrdua substancial d’ingressos.

La persona amb contracte d’habitatge habitual subscrit a l’empara de la Llei d’arrendaments urbans, que es trobe en situació de vulnerabilitat econòmica, ( vegeu art 5 reial decret) i el arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o una gran forquilla, entenent per tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei:

L’arrendador, en el termini màxim de 7 dies laborables, ha de comunicar alguna de les dues:
 1. Una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l’estat d’alarma , amb un màxim de quatre mesos.
 • Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia.

 • SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE DESNONAMENT i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional.
Se suspenen els procediments de desnonaments derivats dels contractes d’arrendament d’habitatge, a causa dels efectes derivats del COVID-19 pels quals la persona arrendatària es trobe en una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda, per un termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest RD-llei al BOE, és a dir, des del 2 d’abril fins al 2 d’octubre del 2020.

Qui pot estar en situació de vulnerabilitat econòmica?

En situació d’atur, – Dins d’un ERTE, – hagin reduït la seva jornada per motiu de cura de persones grans o menors, – en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars, es pateixin una pèrdua substancial d’ingressos, ADEMAS compleixin els requisits següents :

  • No assoleixin en el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar*, amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM), que suposaria uns 1.614€ al mes. Es podrà incrementar 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec o major de 65 anys a la unitat familiar (0,15 si és unitat familiar monoparental). Aquest límit pujarà quatre o cinc vegades l’IPREM si algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33% o al 65%, respectivament.
  • La renda del lloguer, més les despeses i els subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
  • Cap dels membres de la unitat familiar sigui propietari d’un habitatge o tingui en usdefruit un habitatge a Espanya.
S’entén per UNITAT FAMILIAR: la composta per la persona que deu la renda arrendatícia, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge, incloent-hi els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.
  • No s’entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19: arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya, amb excepcions.

 • QUAN L’ARRENDADOR NO SIGUI grans forquilles i empreses o entitats públiques d’habitatge ( Art. 8).

La persona en situacions vulnerabilitat (art. 5) en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei pot sol·licitar:

 • Ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

la persona arrendadora ha de comunicar les condicions d’ajornament o fraccionament del deute que accepta o les alternatives, en el termini màxim de 7 dies laborables.

Si la persona física arrendadora no acceptés cap acord, aquesta podrà tenir accés al programa d’AJUDES TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT regulades per l’article 9 Reial decret.
 • Són préstecs de les entitats bancàries, avalats per l’ICO, a les persones que estiguin a la situació de vulnerabilitat definida anteriorment. Els criteris i els requisits es complementaran a través d’una Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
 • Tenen un termini de devolució de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per quatre més, i no suposa cap tipus de despeses i interessos per al sol·licitant.
 • Aquests ajuts s’han de dedicar al pagament de la renda de l’arrendament d’habitatge i es poden cobrir un import màxim de sis mensualitats de renda.
 • També podran demanar-la els llogaters de les grans forquilles
 • PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL.

Als contractes d’arrendament d’habitatge habitual en què, dins del període comprès des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, finalitzi el període de pròrroga obligatòria previst a l’article o el període de pròrroga tàcita previst al article 10.1 de la LAU , podrà aplicar-se, prèvia sol·licitud de l’arrendatari , una pròrroga extraordinària del termini del contracte per un període màxim de 6 mesos. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador , llevat que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.