Què fer davant d’un acomiadament improcedent?

Què fer davant d’un acomiadament improcedent?

Què és?

Un acomiadament improcedent és una decisió unilateral de l?empresari per la qual empresa decideix acomiadar un dels seus empleats. Perquè sigui qualificat com a improcedent, l’acomiadament ha de ser impugnat davant de l’ordre social.
En quins supòsits entenem que és un acomiadament improcedent?
  • L’empresari no acredita, a la carta d’acomiadament, les causes d’aquest.
  • L’empresari no compleix les formalitats requerides per la llei o pels convenis col·lectius.
  • En cas que es tracti d‟un acomiadament a un treballador afiliat a un sindicat, l‟empresari omet el tràmit de l‟audiència als delegats sindicals o el tràmit de l‟expedient contradictori en el cas d‟acomiadament d‟un representant dels treballadors.
Si l’acomiadament es considera improcedent Què passarà a continuació?
Si es declara la improcedència de l’acomiadament, la sentència condemnarà l’empresa a optar en el termini de cinc dies des de la notificació d’aquesta a:
  • Readmetre al treballador abonant-li aquells salaris que va deixar de percebre des de la data de l’acomiadament considerat improcedent.
  • Indemnitzar el treballador atenent el còmput dels dies de salari per any treballat.
La titularitat de l’opció recau, amb caràcter general, a l’Empresari, encara que també pot correspondre al treballador acomiadat quan és un representant unitari o sindical dels treballadors.
Què aconsellem des de Martínez Caballero Advocats?
  • Si com a empleat t’han acomiadat i consideres que no hi ha motius que ho justifiquin, en el moment que hagis de signar la comunicació de l’acomiadament, cal que al costat de la signatura aparegui un “no conforme”. Això permetrà que en un futur es puguin fer reclamacions.
  • Si no estàs d’acord amb la quantitat que l’empresa t’ha ofert en concepte d’indemnització per acomiadament, i consideres que el teu acomiadament és improcedent, posa’t a les nostres mans. El departament de Dret Laboral us assessorarà sobre els passos a seguir després de l’acomiadament.
José María Martínez Fernández
Soci Fundador Martínez Caballero Advocats