PRÒRROGA D’AUTORITZACIONS I SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS, EN MATÈRIA D’ESTANGERIA

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS I PRÒRROGA D’AUTORITZACIONS

Quan va iniciar l’estat d’alarma a Espanya, el 14 de març de 2020, una de les principals preocupacions que van tenir molts estrangers va ser la de com es realitzaria la pròrroga de les seves autoritzacions, si la majoria de les entitats públiques, d’on normalment solen sol·licitar documents, per exemple l’ajuntament (per sol·licitar volants de padró, o certificats d’empadronament històric) es trobaven tancades.
Així, una de les primeres mesures que va adoptar l’estat espanyol va ser la de suspendre els terminis administratius. Posarem un exemple perquè sigui molt més il·lustratiu.
Des del despatx, nosaltres hem sol·licitat diverses renovacions, i en algunes ha faltat documentació. En aquest cas, l’oficina d’estrangeria, de forma en línia, ens envia el requeriment, i annexa una clàusula que especifica el següent:
IMPORTANT: El termini de 10 dies per a l’aportació de la documentació que s’indica queda suspès fins a la finalització de la situació d’estat d’alarma declarada pel Reial decret 463/2020, del 14 de març (Disposició addicional segona).

Això ens donava marge per poder aportar la documentació un cop s’hagués aixecat l’estat d’alarma, donant així tranquil·litat i temps perquè les persones a qui faltava documentació poguessin aportar-la i/o acudir a les entitats públiques a sol·licitar-la.

PRÒRROGA D’AUTORITZACIONS

El dia 18 de maig neix l’Ordre SND/421/2020, per la qual s’adopten mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència i/o treball i altres situacions dels estrangers a Espanya, arran del COVID-19 .
A) Pròrroga de les autoritzacions temporals i autoritzacions d’Estada.
Requisits:
Expireu (caducitat) durant l’estat d’Alarma.
Pròrroga des de la data de caducitat de la targeta fins a sis mesos després que finalitzi l’estat d’alarma.
Si ja va iniciar una renovació i té resolució favorable, aquesta pròrroga no serà aplicable.
Pròrroga de les autoritzacions temporals de residència i/o treball i de les autoritzacions d’estada fins a 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma.
B) Pròrroga de les targetes de familiar de ciutadà de la Unió.
Queda prorrogada automàticament durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a un període de sis mesos des de la finalització d’aquest, la validesa de les targetes de familiar de ciutadà de la Unió la vigència de les quals hagués expirat durant l’estat d’alarma o els noranta dies naturals previs a la data en què es va decretar el mateix.
C) Pròrroga de les targetes didentitat destranger concedides en base a una residència de llarga durada.
Queda prorrogada automàticament durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a un període de sis mesos des de la finalització d’aquest, la validesa de les targetes d’identitat d’estranger concedides en base a una residència de llarga durada la vigència de la qual hagués expirat durant l’estat d’alarma o en els noranta dies naturals previs a la data en què es va decretar.
D) Pròrroga de les estades de fins a noranta dies.
Aquelles persones que estiguin a Espanya en situació d’estada, per un període no superior a noranta dies, que hagi expirat durant la vigència de l’estat d’alarma, veuran la seva estada prorrogada, automàticament, per un període de tres mesos. Serà el cas dels TURISTES . Però ULL, la validesa només serà en territori espanyol (això indica que no podran viatjar) ia més es computarà aquest temps per a futures estades.
PREGUNTES:
Si em trobo a l’estranger i la meva targeta ha caducat?
Podeu entrar a Espanya amb la presentació del vostre document de viatge vàlid i en vigor i la targeta d’identitat d’estranger caducada.
Em computarà aquest temps que he estat fora per motiu de COVID-19 com a absències per renovar la meva autorització o sol·licitar la nacionalitat?
Als efectes de considerar acreditada la continuïtat de residència, no es computaran les absències del territori espanyol com a conseqüència de la impossibilitat de retornar a Espanya pel COVID-19
Martinez & Caballero Advocats