NOVETATS ESTRANGERIA

NOVETATS ESTRANGERIA: INSTRUCCIÓ DGM 8/2020 SOBRE LA RESIDÈNCIA A ESPANYA DELS PROGENITORS, NACIONALS DE TERCERS PAÏSOS, DE MENORS CIUTADANS DE LA UNIÓ, INCLOSOS ESPANYOLS

A) MENORS NACIONALS D’UN PAÍS DE LA UE (NO TENEN NACIONALITAT ESPANYOLA)

  1. ARRACAMENT FAMILIAR:

La figura de l’arrelament familiar ha vingut, fins ara, donant cobertura jurídica a les autoritzacions de residència dels progenitors, nacionals de tercers països, de menors espanyols.

Què era l’arrelament familiar? L’arrelament familiar el tramitàvem quan nosaltres, com a persones indocumentades, érem pares o mares d’un menor de nacionalitat espanyola, sempre que demostréssim que el progenitor que ho sol·licitava tenia a càrrec el menor i hi convivia o estava al corrent de les obligacions paternofilials respecte al mateix. El permís ens ho donaven per un any. Transcorregut aquest any, havíem de renovar l’autorització però presentant nosaltres un contracte de treball.

Ara bé, la nova normativa no restringeix únicament i exclusivament a aquest supòsit. Ara s’ha ampliat i s’aplica a aquells supòsits en què siguem pares o mares d’un menor nacional d’un estat membre de la UE , Espai econòmic europeu o Suïssa, i que resideixi a Espanya. Per exemple: Estic indocumentat i resideixo amb el meu fill que té nacionalitat francesa.

Quin és el motiu d¿aquesta ampliació? L’arrelament familiar només tenia caràcter nacional, és a dir, per als menors de nacionalitat espanyola. Ara ens permet que, si el nostre fill és francès, per exemple, com és dins dels països de la UE, podem tramitar un arrelament familiar. Aquesta ampliació obeeix al principi de la lliure circulació.

Què hem tingut en compte per tramitar en aquests casos aquest tipus de targeta?
  • Primer: Un arrelament familiar limitava per un any la concessió de la residència.
  • Segon: que al moment de la concessió de l’arrelament et podien denegar si tens antecedents penals.
  • Tercer: una vegada transcorregut aquest any, s’havia de demanar una autorització de residència o de residència i treball “sempre que es complissin els requisits establerts per a la seva obtenció” (el que es coneix com a modificació).

Per renovar la nostra targeta de residència, ho havíem de fer amb un contracte de treball. Què passa en els casos en què no tinc un contracte de treball per tramitar la meva renovació? Això provocava una irregularitat sobrevinguda per a aquells progenitors que passats l’any no complien els requisits que exigia la llei per a la seva renovació.

La nova normativa suprimeix el límit temporal de vigència durant un any de l’arrelament familiar. Sestableix que es podrà prorrogar anualment, tantes vegades com sigui necessari, dacord amb linterès superior del menor. És a dir: que, si no compleixo els requisits per a la modificació de la meva targeta, automàticament he de poder tramitar una pròrroga de la meva autorització per arrelament familiar.

  1. TARGETA DE RESIDÈNCIA FAMILIAR UE

Ara bé, partint del mateix exemple, el meu fill és francès i jo sóc una persona indocumentada a Espanya, no hauré de recórrer sempre a aquesta figura de l’arrelament familiar per regularitzar la meva situació (entenguem aquesta figura de l’arrelament familiar en el context comunitari).

La nova normativa ens diu que, si el progenitor del menor nacional d’un estat de la UE té, per a ell i per als membres de la família, una assegurança de malaltia (per no ser una càrrega per a Espanya), i també recursos suficients, pot sol·licitar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió.

Aquest procediment ja existeix i dóna dret a residir i treballar durant 5 anys a Espanya. Per tant, aquest supòsit sincorpora a aquest procediment. Per poder beneficiar-me del dret de residència per 5 anys, he de complir amb una sèrie requisits. Sinó em tocarà tramitar un arrelament familiar (explicat amb anterioritat).

Per tant, seguint el mateix exemple, per saber si he de tramitar un arrelament familiar, o una targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE, dependrà de si compleixo una sèrie de requisits: el més important és saber si puc acreditar que tinc una assegurança de malaltia i també recursos suficients.

Aquesta és la novetat principal i més important.

Però què passaria si durant la vigència del meu arrelament familiar, resulta que accedeixo a una activitat laboral i percebo els recursos suficients? La nova normativa ens diu que podem tramitar en qualsevol moment una tarja de residència de familiar de ciutadà de la UE.

  1. MENOR DE NACIONALITAT ESPANYOLA

Ara bé, quan tinguem fills de nacionalitat espanyola, amb la nova normativa, es podrà tramitar una autorització anàloga a una autorització de residència perquè és familiar de la UE (5 anys de residir i treballar a Espanya). Sempre s’hauran de complir uns determinats requisits. Per tant, no es tramitarà de facto una autorització de residència de familiar de la UE. És molt important tenir clar que anàloga no vol dir igual. Sinó semblant.

La decisió de concessió o denegació daquesta autorització no es pot basar en criteris de denegació automàtics com, per exemple, que el progenitor tingui antecedents penals. Ara bé, una causa directa de denegació serà quan el progenitor sigui perill per al manteniment de l’ordre públic i per a la salvaguarda de la seguretat pública. Entengueu infracció de l’ordre públic com una amenaça real, actual i prou greu que afecti l’interès fonamental de la societat.

Es prioritza linterès superior del menor a una denegació automàtica. Una denegació automàtica suposaria que el progenitor hagi de deixar el país.

Anna Nicolàs Torán

Advocada d’Estrangeria de Martinez & Caballero Advocats