PREGUNTES FREQÜENTS EN DRET LABORAL SEGONA SECCIÓ.

1.- COBRAMENT L’ATUR I VULL MUNTAR UN NEGOCI, QUINES DESPESES PUC AL·LEGAR COM A INVERSIÓ NECESSÀRIA PER CAPITALITZAR LA PRESTACIÓ?

Si voleu capitalitzar la prestació per desocupació per emprendre un negoci, s’entén com a inversió tota despesa que efectuï per adquirir béns o drets que integrin el patrimoni del negoci com a part de l’actiu (per exemple un immoble, maquinària o equips informàtics, mobiliari, mercaderies, lísing, etc…) i que siguin necessaris per a la posada en marxa de l’activitat.

Podrà destinar la prestació capitalitzada a les despeses per posar en funcionament el negoci, així com al pagament de les taxes i tributs.
També pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics dassessorament, formació i informació relacionats amb lactivitat que emprendrà.

A més, es consideren una inversió, les despeses previstes durant els tres primers mesos de funcionament: càrregues tributàries, lloguer, condicionament del local, etc.

2.- CAL JUSTIFICAR LA INVERSIÓ DELS DINERS DEL PAGAMENT ÚNIC? HE DE TORNAR-HO SI NO LA JUSTIFIQUE?

Un cop hagueu percebut l’import de la capitalització, en el termini d’un mes heu d’iniciar l’activitat i lliurar la documentació que justifique que han invertit els diners en aquesta activitat. Haureu de destinar la quantitat que heu rebut a l’activitat prevista, segons el que figura a la memòria del projecte que forma part de l’expedient.

En cas que l’activitat que heu iniciat sigui diferent de la que constava a la sol·licitud i memòria, però s’ajusta al que estableix la normativa aplicable, haurà de presentar una nova memòria i la documentació complementària que sigui necessària i que li indiqui el Servei Públic dOcupació Estatal (SEPE).

Poden donar-se tres possibilitats:

1.- Que la nova activitat reuneixi els requisits legals, es consideri viable el projecte i la quantia que requereix la posada en marxa s’ajusti a la inicialment concedida. En aquest cas, es manté el dret reconegut.

2.- Que la nova activitat reuneixi els requisits legals i es consideri viable el projecte, però la quantia concedida no s’adapti a la nova memòria. En aquest cas el Servei Públic dOcupació Estatal procedirà a dictar una nova resolució ajustant la quantitat reconeguda al nou projecte, i si hi hagués diferències entre les dues quanties, li reclamarà els cobraments indeguts que siguin procedents.

3.- Que no reuneixi els requisits legals, ni es consideri viable el nou projecte. En aquest cas, el Servei Públic d’Ocupació Estatal procedirà a reclamar-li tot allò abonat en concepte de pagament únic.

Es procedirà a reclamar-li el cobrament indegut pel total de la quantitat líquida capitalitzada que li hagués estat ingressada en els casos següents:
Si no inicieu l’activitat i no justifiqueu prou el motiu.

Si no destina la quantitat concedida a la seva incorporació com a soci o sòcia o com a persona treballadora duna cooperativa o societat laboral.
Si no destina la quantitat a la realització de lactivitat per compte propi.

Si no aplica o desvia la prestació per desocupació a altres fins diferents de l’activitat objecte de la capitalització, es pot considerar falta molt greu.

Aquesta se sanciona amb la pèrdua de la prestació per desocupació ia més, amb lexclusió del dret a percebre qualsevol prestació econòmica, i si escau, a lajuda de foment docupació durant un any.

FONT: Apartat de Preguntes freqüents de la pàgina web  https://www.sepe.es