PREGUNTES FREQÜENTS EN DRET LABORAL PRIMERA SECCIÓ

1.- PUC COBRAR L’ATUR DARRERE UNA BAIXA VOLUNTÀRIA?

Si abandona una feina de forma voluntària, no pot percebre la prestació per desocupació ja que segons estableix la normativa legal, per poder cobrar una prestació per desocupació cal que la baixa a la feina no s’hagi produït de forma voluntària, ja que el sistema de protecció per desocupació protegeix les persones treballadores que volen i poden treballar però no tenen feina.

Si posteriorment treballa en una nova empresa i el cessen per no superar el període de prova per decisió de l’empresari o l’empresària, i no han transcorregut més de tres mesos des que va cessar voluntàriament a l’empresa anterior, tampoc no tindrà dret a una prestació per desocupació .

No obstant això, si s’incorpora novament a un altre lloc de treball i aquest contracte finalitza per no superar el període de prova per decisió de l’empresa, però han transcorregut més de tres mesos des de la baixa voluntària, sí que tindrà dret a una prestació per desocupació , sempre que reuneixi la resta de requisits

2.- ESTIC COBRANT L’ATUR I OBLIDAR RENOVAR LA DEMANDA,
QUINES CONSEQÜÈNCIES PODRIA TENIR EN LA MEVA PRESTACIÓ PER ATUR?

Per percebre les prestacions per desocupació és obligatori inscriure’s com a demandant d’ocupació i renovar la demanda mentre estigui cobrant aquestes prestacions.
Si oblideu renovar la demanda, s’iniciarà un procediment sancionador per infracció lleu que us pot suposar la pèrdua d’un mes de prestació. Si no la torna a renovar una segona vegada, perdrà tres mesos. Si es repeteix una tercera vegada, perdrà sis mesos, i si per quarta vegada no renova, perdrà la prestació.

Per a aquests casos de reincidència no cal que l’incompliment sigui sempre del mateix tipus (en aquest cas no renovar la demanda d’ocupació). Per tant, aquesta escala s’aplicarà a partir de la primera infracció, quan entre una infracció lleu i l’anterior no hagin transcorregut més de 365 dies.

3.- PER QUINES CAUSES PUC DEIXAR DE COBRAR L’ATUR?

Pot deixar de percebre la prestació per desocupació per alguna de les causes següents:

• Perquè la seva prestació s’hagi esgotat per transcurs de la seva durada.

• Per compensació d’un cobrament indegut, és a dir, si deu una quantitat al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

• Per iniciar un procediment sancionador. La proposta de sanció que comporta la suspensió de la prestació sempre se li comunicaria per correu certificat.

• Per alguna causa d’incompatibilitat: treball per compte propi o per compte d’altri, reconeixement d’alguna pensió o prestació de caràcter econòmic de la Seguretat Social.

• Per tenir una clau d’impagament en la prestació perquè no ha cobrat el mes anterior. En aquest cas, haureu d’acudir a la vostra oficina de prestacions, prèvia petició de cita a Internet o trucant per telèfon.

FONT: Apartat de Preguntes freqüents de la pàgina web https://www.sepe.es