Dispensa a la realització de l’examen CCSE per obtenir la nacionalitat espanyola

Dispensa per obtenir la nacionalitat espanyola

Molts han estat els dubtes respecte al nou procediment per obtenir la Nacionalitat Espanyola, i en concret, molts dels nostres clients vénen al nostre despatx a preguntar-nos sobre les proves que cal fer per poder sol·licitar-la, i per tant, acreditar arrelament social a Espanya .

Aquestes proves han passat per diferents fases. En un primer moment no es duia a terme cap tipus de control, ni de bon tros es feia una prova, de manera que les persones que volien obtenir la Nacionalitat Espanyola només havien d’acreditar els requisits exigits per la Llei.

Posteriorment, i després d’un buit legal, es va passar a fer una petita prova davant del funcionari al qual lliuraves la documentació al Registre Civil. Aquesta evolució tenia grans problemes, ja que les preguntes que feia el funcionari no eren homogènies, sinó que podien variar d’una persona a una altra, cosa que donava lloc a una desigualtat total, a causa de la complexitat o facilitat de les preguntes.

No va ser fins l’any 2015 fins que no es va fer una regulació precisa i exacta de les proves necessàries per poder sol·licitar la Nacionalitat Espanyola, i per això va néixer el més conegut com a Reial Decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual es aprova el Reglament pel qual es regula el procediment per a ladquisició de la Nacionalitat Espanyola per Residència.

Com a regla general es va establir que totes les persones que vulguin sol·licitar la nacionalitat espanyola per residència hauran de fer dues proves: La prova de coneixements constitucionals i socioculturals (CCSE) i la prova de coneixement de l’idioma espanyol (DELE). Estaran exempts de fer aquesta segona prova les persones nacionals d’un país on el castellà sigui llengua oficial.

Hi ha alguna excepció per no fer la prova CCSE?

A això dóna resposta lOrdre JUS/1625/2016, de 30 de setembre, sobre la tramitació dels procediments de concessió de la Nacionalitat Espanyola per residència, que va sortir a la llum el dia 12 doctubre de 2016. I a l’article 10.5 i 6 es van limitar quatre excepcions a l’examen CCSE.

  • Les persones que no sàpiguen llegir ni escriure.
  • Persones que tinguin dificultat daprenentatge
  • Els que hagin estat escolaritzats a Espanya i haver superat l’ESO
  • Menors de 18 anys i persones amb capacitat modificada judicialment.

A la data actual l’organisme encarregat de resoldre les sol·licituds de la nacionalitat espanyola, La Direcció General del Registre i Notariat, no ha posat en pràctica la dispensa o el formulari de dispensa, per poder sol·licitar-la, s’està esperant que sigui el Ministeri de Justícia qui dugui a terme aquesta publicació.

Com a novetat, el que sí que permet el Ministeri de Justícia, que aquelles persones que hagin cursat els seus estudis de l’ESO, FP, Batxiller o Estudis Universitaris a Espanya, aportant simplement el títol que n’acrediti la superació.
Diana Caballero Aguirre.
Sòcia Fundadora Martínez Caballero Advocats.