Abogado llevando un divorcio de mutuo acuerdo

ELS ADVOCATS I EL DIVORCI DE MUTU ACORD

Quin paper tenim els Advocats en un procés de divorci de mutu acord quan portem les dues parts alhora? En els processos de divorci de mutu acord ens trobem amb una parella que vol dissoldre el vincle que els uneix, amb tots els efectes i les conseqüències que això produeix. Per dur a terme aquesta tramitació cal la figura de l’advocat. Un advocat o dos? A la pràctica es pot…

Read more

Què és un conveni regulador - Martinez & Caballero Advocats - Barcelona

Què és un conveni regulador?

El Conveni Regulador és una terminologia que s’utilitza dins l’àmbit del dret de família. Es tracta d’un acord que recull la lliure voluntat dels cònjuges respecte de les conseqüències jurídiques del cessament de la convivència matrimonial o del matrimoni dels cònjuges.

Read more