REIAL DECRET LLEI DEL TREBALL A DISTÀNCIA

El 22 de setembre es va regular la nova normativa del treball a distància amb el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre. Han passat aproximadament tres mesos perquè el Govern, la patronal i els sindicats es posessin d’acord amb la nova regulació de la Llei de treball a distància. Gràcies a aquest Reial decret, hi haurà un desenvolupament de la figura del Teletreball. Fins ara estava regulat a l’Estatut dels Treballadors, però de manera molt genèrica. Aquesta nova normativa, però, reconeix la gran importància de la negociació col·lectiva.

QUINS SÓN ELS PUNTS CLAU D’AQUESTA NOVA NORMATIVA?

ÀMBIT D’APLICACIÓ:
L’article 1 d’aquest Reial decret llei estableix que el treball a distància és aquell que es presta al domicili de la treballadora o el lloc elegit per ella- durant tota la jornada o part d’aquesta, «amb caràcter regular». El Reial decret llei estableix com a “caràcter regular aquell que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim del trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball”.

Ara bé, la Disposició Transitòria Tercera del Reial decret llei estableix que com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li continuarà aplicant la normativa laboral ordinària.

DRETS. HORARI- DESCONNEXIÓ DIGITAL
Els empleats que prestin els seus serveis des de les oficines tenen els mateixos drets que els que ho facin a distància. Es cobrarà, per tant, la mateixa retribució, respectant el grup professional, nivell, lloc i funcions. Ara bé, l’empresa ha de garantir un horari flexible al treballador respectant els temps de treball i de descans. No sols haurà de respectar això sinó també el dret dels treballadors a desconnectar de les eines de treball fora de les hores de treball.

ACORD PER ESCRIT. CARÀCTER VOLUNTARI:
El treball a distància serà voluntari i s’haurà d’acordar per escrit. Això implica que tant l’empresa com l’empleat acordessin per escrit realitzar la feina a distància. Aquest acord es podrà signar juntament amb el contracte o després. L’important és signar-se abans de fer la feina des de les nostres llars.
Què implica que sigui voluntari? Que, si com a treballador consideres que no vols fer feines a distància, l’empresa no et pot obligar. Això implica que no teletreballar no pot ser causa d’acomiadament.
Una qüestió important a destacar és que les despeses d’equips, eines de treball i mitjans per a l’exercici de l’activitat laboral seran compensades per l’empresa.
Tots aquests són els aspectes claus de la nova normativa del treball a distància (Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre de 2020).ANNA NICOLAS TORAN
Advocada a Martínez & Caballero Advocats