ELS CERTIFICATS ELECTRÒNICS OBRIN LES PORTES A LA IDENTIFICACIÓ TELEMÀTICA

Neix la nova llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, que complementa el Reglament (UE) 910/2014 i deroga la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica i els preceptes incompatibles amb el Reglament (UE) 910/2014.

PRINCIPALS NOVETATS.

  1. CERTIFICATS ELECTRÒNICS:

    1. Vigència. No tindran una vigència superior a 5 anys

    2. Mètodes de verificació: Es preveu que reglamentàriament es puguin instaurar altres mètodes com ara videoconferència o vídeoidentificació que aportin una fiabilitat equivalent en termes de verificació física.

Per reglament, mitjançant Ordre de la persona titular del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, es determinaran altres condicions i requisits tècnics de verificació de la identitat a distància i, si escau, altres atributs específics de la persona sol·licitant d’un certificat qualificat, mitjançant altres mètodes d’identificació com a videoconferència o vídeo-identificació que aportin una seguretat equivalent en termes de fiabilitat a la presència física segons la seva avaluació per un organisme d’avaluació de la conformitat. La determinació de les dites condicions i requisits tècnics es realitzarà a partir dels estàndards que, si s’escau, hagin estat determinats a nivell comunitari”.

  1. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS PRESTADORS DE SERVEIS ECONÒMICS DE CONFIANÇA:

En aquest apartat destaquen les normes relatives a protecció de dades personals, establerta a l’article 8 i les obligacions de seguretat d’informació que s’estableixen a l’article 13. A més a més, s’instaura un règim de supervisió i control molt més rígid. Se’ls exigeix als prestadors de serveis electrònics de confiança publicar informació veraç i d’acord amb la nova norma i el Reglament (UE) 910/2014. Es crea un altre apartat de notificacions sobre l’estrada dels certificats, d’aquesta manera els prestadors que emetin certificats electrònics han de tenir un servei públic de consulta sobre l’estat de validesa o revocació dels certificats.

QUI S’ENCARREGARÀ DE SUPERVISAR I CONTROLAR QUE ES COMPLEIXI LA NOVA LLEI?

L’organisme responsable és el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (deixem enllaç per a més informació: https://portal.mineco.gob.es).

També serà lencarregat de publicar i actualitzar la llista de confiança amb informació relativa als prestadors qualificats de serveis de confiança.

QUINES ALTRES MATÈRIES TRACTA EL MINEC?

  • La Secretaria dEstat dEconomia i Suport a lEmpresa.

  • La Secretaria dEstat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.

  • La Secretaria dEstat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.

DIANA CAVALLER AGUIRRE
CEO a Martínez & Caballero Advocats