Nova normativa homologació de títols a Espanya

Benvinguts de nou al nostre bloc, avui parlarem sobre la nova normativa en matèria d’homologacions de títols a Espanya per a l’any 2022.

Així el 18 d’octubre del 2022 el BOE va publicar el seu Reial decret 889/2022 que segons la seva exposició de motius es va crear a partir de l’experiència desenvolupada i de la voluntat de resoldre els problemes detectats a l’àmbit de les homologacions i declaracions d’equivalència dels títols universitaris estrangers des de cinc principis fonamentals: el rigor acadèmic, la transparència procedimental, l’agilitació en la resolució de la instrucció dels procediments per garantir els drets de la ciutadania, la modernització i la tramitació electrònica i la seguretat jurídica.

Què s’entén per homologació?

Homologació s’entén com a reconeixement oficial de la formació superada per obtenir un títol estranger, equiparable a l’exigida per obtenir un títol espanyol l’obtenció del qual es requereix per a l’exercici d’una professió regulada.

Quins efectes té homologar un títol a Espanya?

L’homologació atorga al títol estranger, des de la data en què sigui concedida i s’expedeixi la credencial corresponent, els mateixos efectes del títol espanyol a què s’homologa a tot el territori nacional. Així mateix, comporta la possibilitat d’exercici de la professió regulada de què es tracti en les mateixes condicions que les persones posseïdores dels títols espanyols que habilitin per a aquest exercici

Com sol·licitar l’homologació?

La nova normativa obliga a tot sol·licitant fer-ho de manera electrònica, tant per a la sol·licitud com per a les posteriors comunicacions, requeriments o resolucions. He de dirigir-me a la seu electrònica del Ministeri d’Universitats.

Qui ha de resoldre la sol·licitud d’homologació?

Es crea la Comissió d’Anàlisi Tècnica d’Homologacions i Declaracions d’Equivalència (d’ara endavant, la Comissió), que estarà adscrita a la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Universitats.

Quan trigarà a resoldre’s la meva homologació?

La Comissió disposarà dun màxim de dos mesos per formular la proposta de resolució, que indicarà si és favorable o desfavorable. En el cas de l’homologació podrà ser també favorable condicionada a la superació de requisits formatius complementaris descrits a l’article 19, que seran especificats a la resolució corresponent. La proposta de resolució desfavorable o favorable condicionada serà notificada a la persona interessada.

La resolució es dictarà i notificarà en el termini màxim de sis mesos, des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre electrònic. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució, la sol·licitud es podrà entendre desestimada per silenci administratiu.

Si em deneguen la meva homologació puc recórrer?

Es pot interposar el recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sense perjudici de la seva impugnació directa davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu segons el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de la notificació o de l’endemà del dia en què es produeixi l’acte presumpte.

Si tens més dubtes ho pots consultar tot a la seu electrònica oficial del Ministeri d’Universitats.

Diana Caballero Aguirre
CEO- Directora
Martínez Caballero Advocats.