L’INFORME D’ARRAIG SOCIAL

Què és i quins requisits has de complir?

L’informe d’arrelament és un document que ens serveix per acreditar la integració social en el procés d’obtenció d’una autorització de residència temporal excepcional (arrelament social).

Per tramitar-ho, cal demanar cita prèvia a l’Ajuntament. És important saber que perquè t’ho trametin, has de ser una persona estrangera no comunitària. A més, has de ser més gran (o major de 16 anys amb autorització del representant legal). Finalment, i no menys important, t’has de trobar en situació administrativa irregular o amb permanència autoritzada per raons de protecció internacional.

Té cap cost?

És totalment gratuït.

Quina documentació necessito?

Per tramitar-ho, necessites:

  1. Formulari de la sol·licitud.
  2. Còpia completa del passaport en vigor.
  3. Volant de padró municipal i certificat d’empadronament històric.
  4. Certificat de cursos formatius
  5. Certificat del curs de català de 45 hores.
  6. Mitjans econòmics de què disposi, com ara un contracte de treball.

Terminis? Qui ho emet?

L’informe es pot sol·licitar en qualsevol moment. Un cop rebin tota la documentació et faran una entrevista i l’enviaran al teu domicili entre 1-2 mesos. Aquest informe l’emetrà il Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, i hi farà constar si és favorable o desfavorable el grau d’integració social de la persona interessada.


Anna Nicolàs Torán

Advocada a Martinez & Caballero Advocats