ELS DRONS. ASPECTES CLAU DEL SEU ÚS.

S’entén per drone aquell vehicle aeri no tripulat capaç de tenir un vol controlat i de forma sostinguda. Els drones tenen un gran potencial i són capaços de desplaçar-se molt ràpidament sobre diversos tipus de terreny, fins i tot per esquivar algun obstacle. El control dun dron permet que aconsegueixis imatges fascinants. En els darrers anys, el món dels drones ha crescut de forma exponencial.

NORMATIVA REGULADORA ACTUAL I PROBLEMÀTICA ANTERIOR

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) regula l’ús dels drones. La norma que el recolza és el Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre (que modifica l’anterior Reial decret 552/2014, de 27 de juny).

La normativa anterior era molt estricta ja que només regulava el vol de drones amb fins professionals (per exemple, per a investigacions) i no tenia en consideració els vols recreatius. Així mateix, tampoc no s’havia pres en consideració regular en quins escenaris era possible fer-los servir. Aquests defectes o llacunes a la normativa provocaven molts problemes a la pràctica i va abocar cap a la nova normativa actual.

LA NOVA NORMATIVA. QÜESTIONS QUE DESTACAR

 • S’amplien les possibilitats de vol professional, sobretot el vol a zones urbanes o realitzats a la nit. Aquests vols han de tenir una autorització expressa de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
 • Als vols nocturns, el dron haurà de comptar amb algun element reflector: pintura, bandes o llums.
 • Es regulen també les limitacions per a vol recreatiu de drones a Espanya.

REQUISITS PER A L’ÚS DE DRONS RECREATIUS A ESPANYA

 1. El dron sempre a l’abast visual del pilot.
 2. No ha de sobrepassar mai els 120 m d’alçada en vol.
 3. Està prohibit volar un mínim de 8 km de qualsevol aeroport, aeròdrom o espai aeri controlat.
 4. No és obligatòria l’assegurança de responsabilitat civil, però és molt recomanable tenir-ne una, atès que el pilot serà el responsable dels possibles danys que causi l’aeronau.
 5. El dron haurà de portar una placa identificativa amb el nom del fabricant, el model, el número de sèrie (si escau) i les dades de contacte del pilot.
 6. Cal protegir el dret a la intimitat dels individus que poguessin aparèixer a les imatges captades pel dron, i tenir especial cura amb la seva divulgació pública per no vulnerar la Llei de Protecció de Dades (especial atenció al Dret a l’Honor ia la intimitat)

NORMATIVA PER A DRONS DE MENYS DE 250 GRAMS

Com més baix és el pes del dron, la legislació és més permissiva. Ara bé, també hi ha una sèrie de requisits per volar aquest tipus de dron.

 1. Es permet volar el dron fins a 20 metres d’alçada del terra sobre aglomeracions de persones, zones urbanes o edificis.
 2. Està prohibit volar-lo a Parcs Nacionals, així com espais naturals protegits.
 3. Prohibit volar-ho en un radi de 8 km de qualsevol aeroport, aeròdrom o altres espais aeris controlats.
 4. En cas que el dron porti càmera, hauràs d’atendre el que estableix la Llei de protecció de dades i el dret a l’honor i la intimitat de les persones, perquè no la vulneris.
 5. Has d’identificar-ho: Fabricant, tipus de dron, model, número de sèrie, nom del pilot i dades de contacte.

NECESSITO LLICÈNCIA PER VOLAR UN DRON A ESPANYA?

En aquest cas cal diferenciar entre si es tracta de volar drones per a ús professional o per a ús recreatiu.

 • Per volar drones de manera professional, és obligatori tenir llicència de drones; a més d’estar donat d’alta com a operador de drones davant de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Cal afegir que serà obligatori estar en possessió d’un certificat mèdic per a llicència de pilot d’aeronau lleugera per a drones fins a 25 kg, i un certificat mèdic per a drones de més categoria (pes més gran de 25 kg).
 • Tot i això, per als vols de drones d’ús recreatiu, només cal tenir els coneixements per pilotar l’aeronau amb seguretat. Es considera dron recreatiu el que pesa com a màxim 2 kg. Ara bé, cal una habilitació especial aprovada per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

NOVETATS A LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA PER A 2021

S’està remenant la idea de cara al 2021 de crear tres categories per regular les restriccions de vol.

 • Categoria oberta, on s’englobarien els vols de baix risc operats per pilots aficionats.
 • Categoria específica, per a les operacions de risc mitjà que requereixen autorització.
 • Categoria certificada, reservada per als vols d’alt risc, per als quals el pilot haurà d’estar certificat com a operador.

Per saber on pots fer volar el teu dron, la web d’ENAIRE Drones, que pertany al Ministeri de Foment, especifica les zones habilitades per la nostra geografia. És important tenir en compte que tant si l’ús del drone és professional com recreatiu, has de garantir la seguretat del vol i has de ser responsable amb el seu ús, a més de prudent. Així mateix, mai no has de perdre de vista la nau ni volar-la amb condicions meteorològiques adverses, com ara pluja o vent.

Anna Nicolás Torán

Advocada de Martínez & Caballero Advocats