Vols crear una empresa i no saps quina és la forma empresarial més beneficiosa per a tu?

La Societat Col·lectiva (SC) i la Societat Limitada (SL) són dues figures molt diferents per a la constitució d’una empresa. En aquest article explicarem les principals característiques de cadascuna i els seus avantatges i desavantatges més destacables.

Què és una Societat Col·lectiva i una Societat Limitada?

La Societat Limitada (SL), també coneguda com Societat de Responsabilitat Limitada (SRL) és un tipus de Societat Mercantil que es regula a la Llei de Societats de Capital i és la que més comunament se sol utilitzar entre les empreses espanyoles, ja que es limita la responsabilitat del capital aportat dels socis.

Les característiques més rellevants de les societats limitades són:

 • El nombre mínim de socis per a la constitució d’una SL és d’una sola persona i no hi ha límit màxim, quan es constitueix amb un sol soci s’adoptarà la denominació de Societat Limitada Unipersonal. Aquests poden ser tant una persones físiques o jurídiques.

 • La responsabilitat dels socis és solidària entre ells i es limita al capital aportat, és una excel·lent manera de protegir els seus patrimonis ja que no responen davant dels deutes de la companyia amb el seu patrimoni personal.

 • El capital social ha de ser superior a 3.000€ com a requisit indispensable per constituir l’empresa, que pot estar format per aportacions monetàries (dineràries) o en espècie (per exemple, un immoble o maquinària)

 • Les aportacions dels socis es divideixen en participacions socials, com més participacions tingui un soci, més gran serà el control sobre l’empresa.

 • La denominació social constarà el nom de la societat que no pot coincidir amb cap altra denominació ja registrada per una altra societat i seguit de les sigles SL o SRL, a més s’haurà d’inscriure al Registre Mercantil

 • El domicili social de la Societat Limitada serà el lloc on es trobe l’empresa ubicada

 • L’ objecte social ha d’estar definit, que és l’activitat o activitats a què es dedicarà l’empresa.

La Societat Col·lectiva (SC), és una societat mercantil de caràcter personalista que desenvolupa una activitat mercantil sota una raó social. Tots els socis responen dels deutes socials de manera personal, il·limitada i solidàriament.

Per tant, els socis es comprometen a respondre en nom de l’empresa, dels deutes generats per la societat amb el seu patrimoni a la conformitat pactada en una primera instància.

Les característiques més rellevants de les Societats Col·lectives són:

 • El nombre mínim de socis per a la constitució d‟una SC és de dues persones i no existeix un límit màxim.

 • La responsabilitat dels socis és personal i il·limitada, això vol dir que els socis es comprometen a participar en la proporció establerta en el gaudiment de drets i en el compliment d’obligacions.

 • El capital social no hi ha un mínim legal ja que és una societat de tipus personalista. Les aportacions dels socis poden ser econòmiques o en forma de feina.

 • Les aportacions dels socis es divideixen en parts d’interès social d’igual valor per a tothom sense tenir en compte el percentatge aportat per cadascú o si fou capital o treball.

 • La denominació social constarà el nom de tots els socis, d’alguns d’ells o d’un de sol, no es pot incloure el nom de persones que no siguin socis i en el cas que s’hi inclogui, aquesta persona respondrà solidàriament dels deutes de la societat. El nom haurà d’anar seguit de les sigles SC o SRC

 • El domicili social de la societat col·lectiva serà el lloc on es trobe l’empresa ubicada.

 • Lobjecte social ha destar definit per lactivitat mercantil que desenvoluparà lempresa.

Quins són els seus principals avantatges i desavantatges?

Els principals avantatges de la Societat Limitada és que és una molt bona opció per a les petites i mitjanes empreses, tenen un règim jurídic més flexible, la responsabilitat social és limitada a les aportacions de capital i és un mínim de 3.000€, la denominació social és lliure sempre i quan no coincideixi amb una altra denominació social ja registrada i no hi ha un percentatge mínim ni màxim d’aportació per soci.

D’altra banda, els desavantatges més destacats són que la garantia dels creditors socials està limitada al patrimoni social, no hi ha una llibertat per a la transmissió de participacions i no es poden cotitzar a borsa i els socis sempre són identificables.

Les principals avantatges de la Societat Col·lectiva és que els socis participen directament dels beneficis, el mínim per a la constitució és de dos socis, es permet la possibilitat de reunir un capital més gran a l’empresa i cada soci té dret a vot, excepte si s’ha pactat el contrari.

D’altra banda, els seus desavantatges són la responsabilitat il·limitada, solidària i subsidiària dels socis, perquè entrin nous socis cal l’acceptació de tots els participants, es dissol la societat en cas de mort d’un dels socis i cadascun dels socis depèn dels actes de els altres.